Slunce v Rybách – Rozpuštění do jednoty

19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období nechali rozpustit minulost, kterou již nemůžeme změnit. Pokud se utápíme v křivdách a starých zraněních, opakujeme starý program, kterým se dostáváme do pozice oběti. Dokud svůj postoj nezměníme a toto nastavení neopustíme, nemůžeme se posunout vpřed. Minulost už byla, proto nám nezbývá nic jiného, než ji přijmout a smířit se s ní. Odmítavý postoj vytváří napětí v našem těle a ničí naše zdraví a vztahy. Věřme, že vše, co se děje, nám poskytuje velkou službu. Slouží k našemu poznání, během něhož získáváme zkušenosti, stavíme se na vlastní nohy, moudříme, učíme se důvěřovat si a milovat se bez podmínek. A tak nejlepší dárek, který můžeme dát z lásky sami sobě, je odpuštění.

28. 2. se Slunce spojí se Saturnem, který je v Rybách od března 2023 a zdrží se zde až do května 2025, abychom měli čas vyrovnat se s minulostí a odpustit sobě a druhým. Tento přísný učitel dohlíží na to, abychom zužitkovali zkušenosti, které jsme nashromáždili od dubna 1996, kdy Saturn vstoupil do svého nového 29letitého cyklu, než vstoupí do dalšího v květnu 2025. Během této doby se událo tolik věci, které sloužily k našemu poznání, kdy jsme se učili hledat hranice a balancovat mezi „dobrem a zlem“, které jsou ve skutečnosti opačnými póly stejné věci. Protiklady mají stejnou podstatu, proto se přitahují. Tím na vlastní kůži poznáváme svět, učíme se rozlišovat, nastavujeme si hranice a na základě svých zkušeností připravujeme budoucnost nejen svou, ale i dalším generacím.

Se Saturnem se spojí všechny osobní planety, které budou postupně vstupovat do znamení Ryb. Merkur se s ním spojí stejně jako Slunce 28. 2., Venuše 22. 3. a Mars 10. 4. Nehledejme viníky, ale odpouštějme a vyvažujme opačné polarity. Oběť nemůže existovat bez viníka a viník bez oběti. Vždy se přitáhnou, aby vyvážili své energie a předali si lekce, které vedou k poznání hranic a sebepoznání, kdy se učíme být samostatní, důvěřovat si a přijímat se takoví, jací jsme. Nikdo z nás není oběť a nemusíme se obětovat, rozhodnutí je na nás. Když zaujmeme nový postoj k minulosti, nemusíme kvůli ní trpět v budoucnosti. Neopakujme stejné vzorce, ale začněme smýšlet jinak (Merkur) a mějme se rádi (Venuše). Když máme dostatek sebelásky, dokážeme opustit to, co nás ničí a nastavit si zdravé hranice. Budoucnost si tvoříme svými rozhodnutími a vůlí (Mars). Mějme odvahu postavit se výzvám ve svém životě. Všechno jde, když se chce. Buďme zodpovědní a volme rozumně a moudře (Saturn). Sami si vymezujeme hranice, kterými si tvoříme budoucnost.

1. 3. vytvoří Slunce příznivý aspekt na Jupitera v Býku, který nám ukáže nové možnosti. Všímejme si svého těla, které je zdrojem bohatství. Tělo je zhmotněná energie, darem od Boha, proto je tak moudré, že svými projevy nám dává informace, které právě potřebujeme. Když s ním navážeme kontakt a naladíme se na jeho energie, poznáme, co máme dělat a začneme plout životem s lehkostí. Pusťme to, co nemůžeme změnit a otevřme se duchovnímu růstu a důvěře v sebe. Důvěřujme své duši a poslouchejme své krásné tělo. V nás je život, božství, jež chce být projeveno. Bůh tvoří krásný svět skrze nás. Vše, co je laskavé a radostné, je krásné.

7. 3. vytvoří Slunce opozici na Černou Lunu v Panně, která zviditelňuje naše pochybnosti a nedůvěru. Každý děláme chyby, které jsou přirozenou součástí našeho života. Bojíme-li se chybovat, popíráme svoji přirozenost a neděláme to, kde cítíme, že je naše určení. Když si nedůvěřujeme, nedokážeme se projevit ani oddat životu, který je v nás. Pochybujeme-li o sobě, důvěřujeme těm, kteří sledují svoje vlastní zájmy, jejichž oběťmi se stáváme a vzdalujeme se sami od sebe, od božství v nás a Boha, který nám žehná. Odpusťme si chyby, kterých jsme se dopustili, protože neodpuštění je jako jed, který nás „užírá“. Prosme za odpuštění a děkujme, že je nám pomáháno. Když ulevíme svému svědomí, které je svědkem našich chyb a naše vědomí si je uvědomuje, přestaneme se hádat sami se sebou a spočineme v klidu. Naučme se říkat ne tomu, co s námi nesouzní a naučme se říkat ano tomu, co cítíme. V nás je opravdový život, který chce být poznán a žit.

10. 3. vytvoří Slunce příznivý aspekt s Uranem v Býku, který nás probouzí, abychom si uvědomili sami sebe, svoji energii, která prochází naším tělem a podívali se s nadhledem na svůj život. Díváme-li se s nadhledem, neprožíváme jej v emocích, jen ze svého pohledu, proto vidíme i odvrácenou stranu a tím celou pravdu. Když si uvědomíme svoji roli v božské hře a to, kde jsme a co cítíme, můžeme provést patřičné změny, které nás osvobodí. Svoboda stejně jako láska jsou naší přirozeností a lidskou podstatou. Zatímco strach, ve kterém nás udržují ti, co nám chtějí vládnout a naše mysl, která přehrává naučené programy, nás spoutává, bezpodmínečná láska, která je v otevřeném srdci, nás osvobozuje. Ve skutečnosti není potřeba nic dělat. Spočiňme v klidu a zklidněme svoji mysl, která nás zotročuje, a spojme se s láskou ve svém srdci, kde je klid. Pronikneme-li za mysl, spojíme se s vědomím a svým pravým Já a vystoupíme z pozice oběti.

17. 3. se Slunce spojí s Neptunem v Rybách, který je jejich vládnoucí planetou a v tomto domovském znamení pobývá od dubna 2011, aby zde do března 2025 ukončil svůj 164letý cyklus. Snaží se rozpustit, vyrovnat a vyvážit vše, co jsme zažili od roku 1861. Svět se mění, ale lidské vlastnosti zůstávají stejné, proto opakujeme stejné chyby. Soupeříme, závidíme, žárlíme a ze strachu bojujeme, skrýváme se, manipulujeme a podvádíme. Jenže to, co děláme druhým, děláme i sami sobě. Všichni jsme propojeni, proto se nám vše časem vrátí, a když ne v tomto, tak v dalším životě. Vesmír udržuje rovnováhu a energie se neztrácí, jen mění svoji formu. Spojme se s tím, co nás přesahuje, sjednocuje a zceluje. Jsme-li celiství, jsme sami sebou, v jednotě s Bohem a míru se všemi.

Osobní planety, které postupně doplují k Neptunu, dostanou jeho požehnání, aby mohlo být ukončeno a rozpuštěno vše, co nám neslouží a zatěžuje nás. Merkur se k němu dostane 8. 3., Venuše 3. 4. a Mars 29. 4. Možná jsme v dobré víře někomu naletěli, dali mu svoji energii a čas, ale to nevypovídá nic špatného o nás. Berme to jako poslání své duše, která to měla prožít, aby zviditelnila naše nevědomí a svoji zkušenost propsala do kolektivního vědomí. Každá duše přispívá k vývoji lidstva. Poděkujme za ty lekce a rozpusťme staré programy (Merkur), které nás udržují v pozici oběti. Už to nemusíme žít.

Pokud někdo zneužil naši důvěru, naučil nás důvěřovat sobě a objevit sebelásku (Venuše). Mějme pro sebe pochopení a soucit a nechme se prostoupit bezpodmínečnou božskou láskou Neptuna, který je vyšší oktávou Venuše, která je v Rybách v povýšení. Když se máme rádi, máme odvahu a nebojíme se vyjádřit svoji podstatu, postavit se sami za sebe a ozvat se, jsou-li překročeny naše hranice (Mars). Nedělejme druhým to, co nechceme, aby dělali oni nám a neoplácejme stejnou mincí, jež nás stahuje na stejnou úroveň, na které problémy vznikají, ale nedají se řešit.

Využijme čas Ryb a odpouštějme, rozpouštějme a ukončujme staré programy, abychom se mohli sjednotit a vydat novou cestou. Odevzdejme se do otevřené náruče Neptuna, přijměme jeho milost a vykoupejme se v jeho bezpodmínečné lásce. Důvěřujme, že je o nás postaráno, protože všichni jsme milovaní a dostáváme jen takové zkoušky, které jsme schopni zvládnout. A když požádáme, vždy přijde pomoc. Jak se praví: „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“

A na závěr citát od amerického profesora speciální pedagogiky Lea Buscaglia: „Duševní bolest dokáže přinejmenším tak oslabit jako bolest fyzická. Málokomu z nás se v životě podaří této bolesti uniknout. Nelze se jí vyhnout. Dá se s ní jedině určitým způsobem zacházet. Odpuštění je často hlavním, ne-li jediným únikem z bolestné situace.“